ΦΟΡά ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ
Α π ο κ ά λ υ ψ ι ς  Ι ω ά ν ν ο υ
URL: www.fora.gr/apokalypsis
< ΚΕΝΤΡΙΚΗ < 666 < ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ |

.

α / β / γ / δ / ε / ς' / ζ / η / θ / ι / ια / ιβ / ιγ / ιδ / ιε / ις' / ιζ / ιη / ιθ / κ / κα / κβ
α:1 Αποκάλυψις Ιησου Χριστου, ην εδωκεν αυτω ο θεός, δειξαι τοις δούλοις αυτου α δει γενέσθαι εν τάχει, και εσήμανεν αποστείλας δια του αγγέλου αυτου τω δούλω αυτου Ιωάννη, 2 ος εμαρτύρησεν τον λόγον του θεου και την μαρτυρίαν Ιησου Χριστου, οσα ειδεν. 3 μακάριος ο αναγινώσκων και οι ακούοντες τους λόγους της προφητείας και τηρουντες τα εν αυτη γεγραμμένα, ο γαρ καιρος εγγύς. 4 Ιωάννης ταις επτα εκκλησίαις ταις εν τη Ασία. χάρις υμιν και ειρήνη απο ο ων και ο ην και ο ερχόμενος, και απο των επτα πνευμάτων α ενώπιον του θρόνου αυτου, 5 και απο Ιησου Χριστου, ο μάρτυς ο πιστός, ο πρωτότοκος των νεκρων και ο αρχων των βασιλέων της γης. Τω αγαπωντι ημας και λύσαντι ημας εκ των αμαρτιων ημων εν τω αιματι αυτου,υ 6 και εποίησεν ημας βασιλείαν, ιερεις τω θεω και πατρι αυτου,υ αυτω η δόξα και το κράτος εις τους αιωνας των αιώνων. αμήν. 7 Ιδου ερχεται μετα των νεφελων, και οψεται αυτον πας οφθαλμος και οιτινες αυτον εξεκέντησαν, και κόψονται επ' αυτον πασαι αι φυλαι της γης. ναί, αμήν. 8 Εγώ ειμι το Αλφα και το Ω, λέγει κύριος ο θεός, ο ων και ο ην και ο ερχόμενος, ο παντοκράτωρ. 9 Εγω Ιωάννης, ο αδελφος υμων και συγκοινωνος εν τη θλίψει και βασιλεία και υπομονη εν Ιησου, εγενόμην εν τη νήσω τη καλουμένη Πάτμω δια τον λόγον του θεου και την μαρτυρίαν Ιησου. 10 εγενόμην εν πνεύματι εν τη κυριακη ημέρα, και ηκουσα οπίσω μου φωνην μεγάλην ως σάλπιγγος 11 λεγούσης, Ο βλέπεις γράψον εις βιβλίον και πέμψον ταις επτα εκκλησίαις, εις Εφεσον και εις Σμύρναν και εις Πέργαμον και εις Θυάτειρα και εις Σάρδεις και εις Φιλαδέλφειαν και εις Λαοδίκειαν. 12 Και επέστρεψα βλέπειν την φωνην ητις ελάλει μετ' εμου. και επιστρέψας ειδον επτα λυχνίας χρυσας, 13 και εν μέσω των λυχνιων ομοιον υιον ανθρώπου, ενδεδυμένον ποδήρη και περιεζωσμένον προς τοις μαστοις ζώνην χρυσαν. 14 η δε κεφαλη αυτου και αι τρίχες λευκαι ως εριον λευκόν, ως χιών, και οι οφθαλμοι αυτου ως φλοξ πυρός, 15 και οι πόδες αυτου ομοιοι χαλκολιβάνω ως εν καμίνω πεπυρωμένης, και η φωνη αυτου ως φωνη υδάτων πολλων, 16 και εχων εν τη δεξια χειρι αυτου αστέρας επτά, και εκ του στόματος αυτου ρομφαία δίστομος οξεια εκπορευομένη, και η οψις αυτου ως ο ηλιος φαίνει εν τη δυνάμει αυτου. 17 Και οτε ειδον αυτόν, επεσα προς τους πόδας αυτου ως νεκρός. και εθηκεν την δεξιαν αυτου επ' εμε λέγων, Μη φοβου. εγώ ειμι ο πρωτος και ο εσχατος, 18 και ο ζων, και εγενόμην νεκρος και ιδου ζων ειμι εις τους αιωνας των αιώνων, και εχω τας κλεις του θανάτου και του αδου. 19 γράψον ουν α ειδες και α εισιν και α μέλλει γενέσθαι μετα ταυτα. 20 το μυστήριον των επτα αστέρων ους ειδες επι της δεξιας μου, και τας επτα λυχνίας τας χρυσας. οι επτα αστέρες αγγελοι των επτα εκκλησιων εισιν, και αι λυχνίαι αι επτα επτα εκκλησίαι εισίν.
α / β / γ / δ / ε / ς' / ζ / η / θ / ι / ια / ιβ / ιγ / ιδ / ιε / ις' / ιζ / ιη / ιθ / κ / κα / κβ
< ΚΕΝΤΡΙΚΗ < 666 < ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ |www.fora.gr
www.fora.gr