www.fora.gr
www.fora.gr
Click Here
ΦΟΡά ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ, ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αποκάλυψις Ιωάννου
< ΚΕΝΤΡΙΚΗ < 666 < ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ |

.

α / β / γ / δ / ε / ς' / ζ / η / θ / ι / ια / ιβ / ιγ / ιδ / ιε / ις' / ιζ / ιη / ιθ / κ / κα / κβ
β:1 Τω αγγέλω της εν Εφέσω εκκλησίας γράψον. Τάδε λέγει ο κρατων τους επτα αστέρας εν τη δεξια αυτου, ο περιπατων εν μέσω των επτα λυχνιων των χρυσων. 2 Οιδα τα εργα σου και τον κόπον και την υπομονήν σου, και οτι ου δύνη βαστάσαι κακούς, και επείρασας τους λέγοντας εαυτους αποστόλους και ουκ εισίν, και ευρες αυτους ψευδεις. 3 και υπομονην εχεις, και εβάστασας δια το ονομά μου, και ου κεκοπίακες. 4 αλλα εχω κατα σου οτι την αγάπην σου την πρώτην αφηκες. 5 μνημόνευε ουν πόθεν πέπτωκας, και μετανόησον και τα πρωτα εργα ποίησον. ει δε μή, ερχομαί σοι και κινήσω την λυχνίαν σου εκ του τόπου αυτης, εαν μη μετανοήσης. 6 αλλα τουτο εχεις, οτι μισεις τα εργα των Νικολαϊτων, α καγω μισω. 7 ο εχων ους ακουσάτω τί το πνευμα λέγει ταις εκκλησίαις. τω νικωντι δώσω αυτω φαγειν εκ του ξύλου της ζωης, ο εστιν εν τω παραδείσω του θεου. 8 Και τω αγγέλω της εν Σμύρνη εκκλησίας γράψον. Τάδε λέγει ο πρωτος και ο εσχατος, ος εγένετο νεκρος και εζησεν. 9 Οιδά σου την θλιψιν και την πτωχείαν, αλλα πλούσιος ει, και την βλασφημίαν εκ των λεγόντων Ιουδαίους ειναι εαυτούς, και ουκ εισιν αλλα συναγωγη του Σατανα. 10 μηδεν φοβου α μέλλεις πάσχειν. ιδου μέλλει βάλλειν ο διάβολος εξ υμων εις φυλακην ινα πειρασθητε, και εξετε θλιψιν ημερων δέκα. γίνου πιστος αχρι θανάτου, και δώσω σοι τον στέφανον της ζωης. 11 ο εχων ους ακουσάτω τί το πνευμα λέγει ταις εκκλησίαις. ο νικων ου μη αδικηθη εκ του θανάτου του δευτέρου. 12 Και τω αγγέλω της εν Περγάμω εκκλησίας γράψον. Τάδε λέγει ο εχων την ρομφαίαν την δίστομον την οξειαν. 13 Οιδα που κατοικεις, οπου ο θρόνος του Σατανα, και κρατεις το ονομά μου, και ουκ ηρνήσω την πίστιν μου και εν ταις ημέραις Αντιπας ο μάρτυς μου ο πιστός μου, ος απεκτάνθη παρ' υμιν, οπου ο Σατανας κατοικει. 14 αλλ εχω κατα σου ολίγα, οτι εχεις εκει κρατουντας την διδαχην Βαλαάμ, ος εδίδασκεν τω Βαλακ βαλειν σκάνδαλον ενώπιον των υιων Ισραήλ, φαγειν ειδωλόθυτα και πορνευσαι. 15 ουτως εχεις και συ κρατουντας την διδαχην των Νικολαϊτων ομοίως. 16 μετανόησον ουν. ει δε μή, ερχομαί σοι ταχύ, και πολεμήσω μετ' αυτων εν τη ρομφαία του στόματός μου. 17 ο εχων ους ακουσάτω τί το πνευμα λέγει ταις εκκλησίαις. τω νικωντι δώσω αυτω του μάννα του κεκρυμμένου, και δώσω αυτω ψηφον λευκην και επι την ψηφον ονομα καινον γεγραμμένον ο ουδεις οιδεν ει μη ο λαμβάνων. 18 Και τω αγγέλω της εν Θυατείροις εκκλησίας γράψον. Τάδε λέγει ο υιος του θεου, ο εχων τους οφθαλμους αυτου ως φλόγα πυρός, και οι πόδες αυτου ομοιοι χαλκολιβάνω. 19 Οιδά σου τα εργα και την αγάπην και την πίστιν και την διακονίαν και την υπομονήν σου, και τα εργα σου τα εσχατα πλείονα των πρώτων. 20 αλλα εχω κατα σου οτι αφεις την γυναικα Ιεζάβελ, η λέγουσα εαυτην προφητιν, και διδάσκει και πλανα τους εμους δούλους πορνευσαι και φαγειν ειδωλόθυτα. 21 και εδωκα αυτη χρόνον ινα μετανοήση, και ου θέλει μετανοησαι εκ της πορνείας αυτης. 22 ιδου βάλλω αυτην εις κλίνην, και τους μοιχεύοντας μετ' αυτης εις θλιψιν μεγάλην, εαν μη μετανοήσωσιν εκ των εργων αυτης. 23 και τα τέκνα αυτης αποκτενω εν θανάτω. και γνώσονται πασαι αι εκκλησίαι οτι εγώ ειμι ο εραυνων νεφρους και καρδίας, και δώσω υμιν εκάστω κατα τα εργα υμων. 24 υμιν δε λέγω τοις λοιποις τοις εν Θυατείροις, οσοι ουκ εχουσιν την διδαχην ταύτην, οιτινες ουκ εγνωσαν τα βαθέα του Σατανα, ως λέγουσιν, ου βάλλω εφ' υμας αλλο βάρος. 25 πλην ο εχετε κρατήσατε αχρι'ς ου αν ηξω. 26 και ο νικων και ο τηρων αχρι τέλους τα εργα μου, δώσω αυτω εξουσίαν επι των εθνων, 27 και ποιμανει αυτους εν ράβδω σιδηρα, ως τα σκεύη τα κεραμικα συντρίβεται, 28 ως καγω ειληφα παρα του πατρός μου, και δώσω αυτω τον αστέρα τον πρωϊνόν. 29 ο εχων ους ακουσάτω τί το πνευμα λέγει ταις εκκλησίαις.
α / β / γ / δ / ε / ς' / ζ / η / θ / ι / ια / ιβ / ιγ / ιδ / ιε / ις' / ιζ / ιη / ιθ / κ / κα / κβ
< ΚΕΝΤΡΙΚΗ < 666 < ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ |
Overture Search the Web.
Click Here

ΦΟΡά