www.fora.gr
www.fora.gr
Click Here
ΦΟΡά ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ, ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αποκάλυψις Ιωάννου
< ΚΕΝΤΡΙΚΗ < 666 < ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ |

.

α / β / γ / δ / ε / ς' / ζ / η / θ / ι / ια / ιβ / ιγ / ιδ / ιε / ις' / ιζ / ιη / ιθ / κ / κα / κβ
ια:1 Και εδόθη μοι κάλαμος ομοιος ράβδω, λέγων, Εγειρε και μέτρησον τον ναον του θεου και το θυσιαστήριον και τους προσκυνουντας εν αυτω. 2 και την αυλην την εξωθεν του ναου εκβαλε εξωθεν και μη αυτην μετρήσης, οτι εδόθη τοις εθνεσιν, και την πόλιν την αγίαν πατήσουσιν μηνας τεσσεράκοντα και δύο. 3 και δώσω τοις δυσιν μάρτυσίν μου, και προφητεύσουσιν ημέρας χιλίας διακοσίας εξήκοντα περιβεβλημένοι σάκκους. 4 ουτοί εισιν αι δύο ελαιαι και αι δύο λυχνίαι αι ενώπιον του κυρίου της γης εστωτες. 5 και ει τις αυτους θέλει αδικησαι, πυρ εκπορεύεται εκ του στόματος αυτων και κατεσθίει τους εχθρους αυτων. και ει τις θελήση αυτους αδικησαι, ουτως δει αυτον αποκτανθηναι. 6 ουτοι εχουσιν την εξουσίαν κλεισαι τον ουρανόν, ινα μη υετος βρέχη τας ημέρας της προφητείας αυτων, και εξουσίαν εχουσιν επι των υδάτων στρέφειν αυτα εις αιμα και πατάξαι την γην εν πάση πληγη οσάκις εαν θελήσωσιν. 7 και οταν τελέσωσιν την μαρτυρίαν αυτων, το θηρίον το αναβαινον εκ της αβύσσου ποιήσει μετ' αυτων πόλεμον και νικήσει αυτους και αποκτενει αυτούς. 8 και το πτωμα αυτων επι της πλατείας της πόλεως της μεγάλης, ητις καλειται πνευματικως Σόδομα και Αιγυπτος, οπου και ο κύριος αυτων εσταυρώθη. 9 και βλέπουσιν εκ των λαων και φυλων και γλωσσων και εθνων το πτωμα αυτων ημέρας τρεις και ημισυ, και τα πτώματα αυτων ουκ αφίουσιν τεθηναι εις μνημα. 10 και οι κατοικουντες επι της γης χαίρουσιν επ' αυτοις και ευφραίνονται, και δωρα πέμψουσιν αλλήλοις, οτι ουτοι οι δύο προφηται εβασάνισαν τους κατοικουντας επι της γης. 11 και μετα τας τρεις ημέρας και ημισυ πνευμα ζωης εκ του θεου εισηλθεν εν αυτοις, και εστησαν επι τους πόδας αυτων, και φόβος μέγας επέπεσεν επι τους θεωρουντας αυτούς. 12 και ηκουσαν φωνης μεγάλης εκ του ουρανου λεγούσης αυτοις, Ανάβατε ωδε. και ανέβησαν εις τον ουρανον εν τη νεφέλη, και εθεώρησαν αυτους οι εχθροι αυτων. 13 Και εν εκείνη τη ωρα εγένετο σεισμος μέγας, και το δέκατον της πόλεως επεσεν, και απεκτάνθησαν εν τω σεισμω ονόματα ανθρώπων χιλιάδες επτά, και οι λοιποι εμφοβοι εγένοντο και εδωκαν δόξαν τω θεω του ουρανου. 14 Η ουαι η δευτέρα απηλθεν. ιδου η ουαι η τρίτη ερχεται ταχύ. 15 Και ο εβδομος αγγελος εσάλπισεν. και εγένοντο φωναι μεγάλαι εν τω ουρανω λέγοντες, Εγένετο η βασιλεία του κόσμου του κυρίου ημων και του Χριστου αυτου, και βασιλεύσει εις τους αιωνας των αιώνων. 16 και οι εικοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι οι ενώπιον του θεου καθήμενοι επι τους θρόνους αυτων επεσαν επι τα πρόσωπα αυτων και προσεκύνησαν τω θεω 17 λέγοντες, Ευχαριστουμέν σοι, κύριε ο θεος ο παντοκράτωρ, ο ων και ο ην, οτι ειληφας την δύναμίν σου την μεγάλην και εβασίλευσας. 18 και τα εθνη ωργίσθησαν, και ηλθεν η οργή σου και ο καιρος των νεκρων κριθηναι και δουναι τον μισθον τοις δούλοις σου τοις προφήταις και τοις αγίοις και τοις φοβουμένοις το ονομά σου, τους μικρους και τους μεγάλους, και διαφθειραι τους διαφθείροντας την γην. 19 και ηνοίγη ο ναος του θεου ο εν τω ουρανω, και ωφθη η κιβωτος της διαθήκης αυτου εν τω ναω αυτου. και εγένοντο αστραπαι και φωναι και βρονται και σεισμος και χάλαζα μεγάλη.
 α / β / γ / δ / ε / ς' / ζ / η / θ / ι / ια / ιβ / ιγ / ιδ / ιε / ις' / ιζ / ιη / ιθ / κ / κα / κβ
< ΚΕΝΤΡΙΚΗ < 666 < ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ |
Overture Search the Web.
Click Here

ΦΟΡά